دانلود رایگان


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آشنایی با نسبیت خاص در 217 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آشنایی با نسبیت خاص در 217 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آشنایی با نسبیت خاص در 217 اسلایدنسبیت خاص (به انگلیسی: (SR)Special Relativity) نظریه ای فیزیکی دربارهٔ اندازه گیری در چارچوب مرجع لخت است که در سال ۱۹۰۵ میلادی توسط آلبرت اینشتین در نوشتاری با نام درباب الکترودینامیک اجسام متحرک مطرح شد.
گالیلئو گالیله قبلاً چنین اصلی را بیان نموده بود که تمام حرکات یکنواخت نسبی هستند و هیچ حالت سکون مطلق و تعریف شده ای وجود ندارد (چارچوب مرجع برتر وجود ندارد). این اصل امروزه اصل نسبیت گالیله خوانده می شود. انیشتین این اصل را با در نظرگرفتن پدیده سرعت ثابت نور گسترش داد؛ پدیده ای که به تازگی در آزمایش مایکلسون-مورلی مشاهده شده بود. او همچنین بیان نمود که این اصل برای تمام قوانین فیزیک صادق است که در آن زمان شامل قوانین مکانیک و الکترودینامیک می شد. این نظریه پیامدهای گسترده ای دارد که مورد تأیید داده های تجربی قرار گرفته اند و شامل موضوعاتی غیر شهودی همچون انقباض طول، اتساع زمان و نسبیت همزمانی است. او مفهوم کلاسیک بازه زمانی ناوردا برای دو رویداد را با مفهوم ناوردایی بازه فضازمان تعویض کرد. می توان با استفاده از دو اصل نسبیت خاص و ترکیب آنها با سایر قوانین فیزیک به هم ارزی جرم و انرژی بر طبق اصل هم ارزی جرم و انرژی (E = mc۲) رسید که c در آن برابر با سرعت نور در خلأ است. پیش بینی های نسبیت خاص با مکانیک نیوتنی در قلمرو مشترکشان همخوانی دارند. به ویژه در مورد سرعتهایی که از سرعت نور بسیار کوچکتر هستند. تأثیر نسبیت خاص هنگام بررسی اجسام در حال حرکت با سرعت های بسیار زیاد (نزدیک به سرعت نور) قابل توجه می شود. بنابر این نظریهٔ نسبیت همان طور که اصل همخوانی فیزیک ایجاب می کند باید نتایج مشاهدات قبلی را به شکل کامل تری بیان کند. مقایسه رابطه بین مکانیک نیوتنی و مکانیک نسبیتی همانند مقایسه بین تبدیلات لورنتس و تبدیلات گالیله است و می توان مطلب فوق را به بیان ریاضی به شکل زیر نمایش داد:
(تبدیلات لورنتس) = (تبدیلات گالیله) ‎
البته در نظر داشته باشید که هنگامی که c به سمت بی نهایت میل می کند (همانگونه که پیش از اثبات متناهی بودن سرعت نور پنداشته می شد) کسر v/cبه سمت صفر می رود. این بدان معناست که تبدیلات لورنتس که اساس نظریهٔ نسبیت خاص هستند در سرعت های بسیار کم نسبت به نور، نتایج یکسانی را با معادلات گالیله که اساس نسبیت نیوتونی هستند به دست می دهند. نظریه نسبیت خاص به ما می گوید که c تنها سرعت یک پدیده مشخص نیست بلکه یکی از ویژگیهای بنیادی شیوه ای است که فضا و زمان با یکدیگر به شکل فضا زمان یکپارچه گشته اند. یکی از پیامدهای این نظریه است که ذره ای که جرم لختی دارد هرگز سرعتش به سرعت نور نمی رسد.
واژه خاص در نسبیت خاص نشانگر حالت خاصی است که این نظریه در آن صادق است. این نظریه اصل نسبیت را تنها در مورد ویژهٔ چارچوبهای مرجع لخت به کار برده است. به عبارت دیگر این طور پنداشته شده است که چارچوبهای مرجع نسبت به یکدیگر با سرعت یکنواختی حرکت می کنند.انیشتین نسبیت عام را معرفی نمود و اصل نسبیت را در حالت کلی تری به کارگرفت تا برای هر چارچوبی که قادر به تغییر مختصات عمومی است، صادق باشد. این نظریه تأثیرات گرانشی را هم در نظر می گیرد.
این واژه امروزه کاربرد کلی تری پیدا کرده و برای ارجاع به هر موردی که در آن گرانش ناچیز است استفاده می شود. نسبیت عام تعمیمی بر نسبیت خاص است که گرانش را نادیده نمی گیرد. در نسبیت عام گرانش توسط هندسه نااقلیدسی توصیف می شود؛ به گونه ای که تأثیرات گرانشی باخمش فضازمان نمایش داده می شوند. نسبیت خاص تنها به فضاهای تخت محدود است. همانگونه که خمش زمین در زندگی روزمره ناچیز به نظر می رسد خمش فضازمان نیز در مقیاسهای کوچک قابل صرف نظر کردن است و بنا بر این به صورت محلی نسبیت خاص تقریب قابل قبولی از نسبیت عام است.
انیشتین دو پنداشت پایه ای مطرح نمود که به نظر می رسید که بدون توجه به اعتبار قوانین شناخته شده - که در آن زمان یا مکانیکی و یا الکترودینامیکی بودند - قابل اطمینان باشند. این پنداشت ها ثابت بودن سرعت نور و دیگری استقلال قوانین فیزیکی (مخصوصا ثابت بودن سرعت نور) از دستگاه لخت انتخاب شده بود. در اولین ارائه نسبیت خاص در سال ۱۹۰۵، وی این اصول را به صورت زیر مطرح نمود:
قوانین فیزیک در تمام چارچوب های لَخت یکسان هستند و هیچ چهارچوب لخت مرجعی وجود ندارد.
این اصل که پیش از نسبیت خاص در نسبیت نیوتونی نیز بوده است بیان می کند که تمامی چهارچوب هایی که با سرعتی ثابت (بدون شتاب) حرکت می کنند هم ارز و یکسان هستند، بدین ترتیب هیچ چهارچوب لختی بر چهارچوب دیگر برتری یا با دیگری تفاوت ندارد.
به سخنی دیگر اصل نسبیت (با در نظر گرفتن یک شرایط ایده آل) می گوید که اگر شما در آزمایشگاه سربسته ای قرار داشته باشید و آن آزمایشگاه با سرعت ثابتی نسبت به زمین حرکت کند، شما با هیچ روشی نمی توانید تعیین کنید که سرعت تان نسبت به زمین چقدر است. در این بیان از اصل نسبیت، فرض شده است که زمین یک چارچوب لخت است (این موضوع دربارهٔ زمین به تقریب صادق است)، همچنین فرض شده است که شما نسبت به زمین به نرمی حرکت می کنید و آزمایشگاه هیچ لرزش و تکانی ندارد.
"نور همواره در فضای خالی با سرعت مشخص c منتشر می شود که مستقل از وضعیت حرکتی جسم منتشرکننده نور است " (از پیشگفتار)). این بدان معنی است که نور در خلأ، حداقل در یک دستگاه مختصات لخت (دستگاه ثابت) با سرعت c (مقداری ثابت که مستقل از جهت است) و بدون توجه به وضعیت حرکتی منبع نور منتشر می شود. سرعت نور در خلأ برای تمام ناظران لَخت ثابت و برابر c است و به حرکت چشمهٔ نور یا حرکت ناظر بستگی ندارد.
به سخنی دیگر اگر شما سوار اتومبیلی باشید که با سرعت ۵۰ کیلومتر بر ساعت حرکت می کند و اتومبیل دیگری با سرعت ۲۰ کیلومتر بر ساعت به شما نزدیک شود، سرعت نسبی اتومبیل شما و اتومبیل مقابل تقریباً برابر با ۷۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود، اما بر طبق این اصل اگر چشمهٔ نوری با سرعت دلخواهی به شما نزدیک شود و شما هم با سرعت متفاوتی به سمت آن چشمه حرکت کنید باز هم سرعت نور شما همان c خواهد بود. چنین چیزی کاملاً مخالف شهود روزمرهٔ ماست.
نسبیت خاص نه تنها بر این دو اصل آشکار بلکه بر چندین پنداشت ضمنی دیگر نیز وابسته است. از جمله این پنداشت ها می توان به همسانگردی و یکنواختی فضا و استقلال ساعت ها و میله های اندازه گیری از تاریخ گذشته شان اشاره نمود.
به دنبال ارائه نخستین نسبیت خاص توسط انیشتین در سال ۱۹۰۵ مجموعه های متعددی از اصول پیشنهاد شده است. اما رایج ترین مجموعه اصول همچنان همان اصولی هستند که توسط انیشتین در مقاله اصلی منتشر شدند. یک نسخه ریاضی از اصل نسبیت که بعدها توسط انیشتین ارائه شد عبارت است از:
اصل نسبیت خاص: اگر سیستم مختصات K برگزیده شود به گونه ای که در ارتباط با آن قوانین فیزیک در ساده ترین حالت خود به خوبی برقرار باشند، همان قوانین در ارتباط با هر دستگاه مختصات K دیگری نیز که در انتقال یکنواختی نسبت به K حرکت می کنند به خوبی صادق خواهند بود.
آنری پوانکاره با اثبات اینکه تبدیلات لورنتس زیرمجموعه ای از گروه پوانکاره در تبدیلات تقارنی هستند، چارچوبی ریاضیاتی برای نظریه نسبیت ارائه داد. بعدها انیشتین این تبدیلات را از اصولی که ارائه داده بود استنتاج کرد.
بسیاری از مقالات انیشتین مشتقاتی از تبدیلات لورنتس بر پایه این دو اصل را نمایش می دهند.
انیشتین همواره استنتاج ناوردایی لورنتس (هسته اصلی نسبیت خاص) را تنها برپایه دو اصل نسبیت و ثابت بودن سرعت نور بنا نهاده است. او اینچنین می نویسد:
بینش پایه ای در نظریه نسبیت خاص این است: پنداشتهای نسبیت و ناوردایی سرعت نور در صورتی سازگار هستند که اصولی که برای تغییر مختصاتها و زمانهای رخدادها بنا می شوند روابطی از یک نوع جدید ("تبدیلات لورنتس") باشند… از اصل جهانی نظریه خاص نسبیت درون این اصل قرار دارد: قوانین فیزیک نسبت به تبدیلات لورنتس ناوردا هستند (برای انتقال از یک دستگاه لخت به هر دستگاه لخت دلخواه دیگری که مورد نظر باشد). این یک اصل محدود کننده برای قوانین طبیعی است…
از این روی بسیاری از شکلهای امروزی نظریه نسبیت تنها آن را بر پایه اصل جهانی هم وردایی لورنتس و یا هم ارز آن یعنی اصل فضای مینکوفسکی، بنا می نهند.
با استفاده از اصل نسبیت به تنهایی و بدون فرض ثابت بودن سرعت نور (یعنی با استفاده از همسانگردی فضا و تقارنی که از اصل نسبیت خاص نتیجه می شود) می توان نشان داد که تبدیلات فضازمان بین چارچوبهای لخت یکی از سه نوع اقلیدسی، گالیله ای و یا لورنتسی هستند. در مورد تبدیلات لورنتسی می توان به پایستگی بازه نسبیتی و یک محدودیت سرعت متناهی به دست آورد. آزمایشها نشان می دهند که این حد سرعت برابر سرعت نور در خلأ می باشد.
انگیزه هایی که اندیشه ثابت بودن سرعت نور را به ارمغان آوردند، نظریه الکترومغناطیس ماکسول و نبود شواهد تجربی برای وجود اتر بودند. شواهد متناقضی در مورد اینکه تا چه حد انیشتین از نتیجه آزمایش آزمایش مایکلسون-مورلی تأثیر گرفته در دست است. به هر ترتیب نتیجه آزمایش میکلسون-مورلی کمک کرد تا مفهوم ثابت بودن سرعت نور مورد پذیرش گسترده و سریعی قرار گیرد.

فهرست مطالب:
فصل اول:
اصل نسبیت خاص
چند تعریف
تضاد با فیزیک کلاسیک
اصل نسبیت نیوتونی
اهمیت چارچوب مرجع
تبدیلات گالیله
روابط عکس
نسبیت سرعت ها
نسبیت شتاب ها
مثال ها
معادلات ماکسول و چارچوب مطلق
آزمایش مایکلسون - مورلی
تداخل سنج مایکلسون
فریزهای مایکلسون
جزییات آزمایش مایکلسون - مورلی
و...
فصل دوم:
زمان و فاصله مطلق نیستند
ثابت بودن سرعت نور
همزمانی در چارچوب های مختلف
همزمان کردن ساعت ها
تبدیلات لورنتس
مثال ها
چند نتیجه از تبدیلات لورنتس
تغییر نکردن بعد عرضی
همزمانی رویدادها در صفحه قائم
زمان ویژه
اتساع زمان
طول ویژه
انقباض طول
جمع نسبیتی سرعت ها
و...
فصل سوم:
مکانیک و نسبیت
تکانه نسبیتی
انرژی نسبیتی
انرژی کل و انرژی سکون
تکانه و انرژی
ذرات بدون جرم
تبدیلات نسبیتی اندازه حرکت و انرژی
تبدیلات نیرو
مثالها
و...
فصل چهارم:
نسبیت و الکترومغناطیس
سیم حامل جریان
چگالی نسبیتی شدت جریان
مولفه های چگالی شدن جریان
رابطه چگالی شدت جریان و چگالی بار - فضا زمانی
معادلات تبدیل برای B و E
ناوردایی معادلات ماکسول
نمایش هندسی فضا - زمان
و...


نسبیت خاص


نسبیت عام


تبدیلات لورنتس


تبدیلات گالیله


سرعت نور


اتساع زمان


انقباض طول


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت کامل جامع با عنوان مدیریت سازمان های ورزشی در ...

پاورپوينت رشته مديريت با عنوان ... تحقیقی جامع و کامل در ... پاورپوینت آشنایی با ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سیستم های پشتیبانی تصمیم ...

همزمان با گسترش استفاده از نظام های اطلاعات مدیریت در سازمان ها برخی از دانشمندان علم مدیریت و اطلاعات، رهیافت دیگری را در پیش گرفتند و نظام های …

پاورپوینت آشنایی با پورتهای سخت افزاری كامپیوتر

... پاورپوینت با عنوان ... 13 ... 11, DSL.pdf, pdf, آشنایی جامع و کامل با ... که در 31 اسلاید تهیه و ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان سیستم های پشتیبانی تصمیم ...

همزمان با گسترش استفاده از نظام های اطلاعات مدیریت در سازمان ها برخی از دانشمندان علم مدیریت و اطلاعات، رهیافت دیگری را در پیش گرفتند و نظام های …

چشم‌اندازی از جايگاه ايران در دنيای نو

دانلود مقاله کامل درباره ارتباط سبكهاي دلبستگي و رابطه با اضطراب

تحقیق در مورد مديريت توزيع فيزيكي 12 ص

تحقیق در مورد برنامه ريزي 16ص

تحقیق در مورد تعاريف و ويژگي‌هاي بنيادي توابع مثلثاتي 27 ص

دانلود آخرین ورژن فایل فلش فارسی ASUS PadFone A86 با ورژن V12.4.0.72 با لینک مستقیم

فایل گزارش سخت افزار کامپیوتر معرفي شركت ديباگران مهرآريا ..

تحقیق در مورد تابع متناوب

دانلود آخرین ورژن فایل فلش فارسی ASUS PadFone A86 با ورژن V12.4.0.72 با لینک مستقیم

Fabrication of poly(L-lactic acid) tissue engineering scaffolds with precisely controlled gradient structure